วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

งานสัมมนาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

งานสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ซึ่งจัดขึ้นโดย นศ.ชั้นปีที่4 เอกพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ..2546 ได้กำหนดว่า ผู้สูงอายุ หมายถึงบุคคลซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไป

ทำไมคนไทยจึงให้ความสนใจผู้สูงอายุ
    เคารพผู้ใหญ่
    ความกตัญญูรู้คุณ
แนวโน้มของผู้สูงอายุ
    ผู้สูงอายุอยู่โดยลำพัง
    ผู้สูงอายุอยู่กับสมาชิกในครอบครัวและทำงานนอกบ้าน
    ครอบครัวไม่สามารถรับภาระได้เกิดอาชีพผู้ช่วยดูแล
การดูแลผู้สูงอายุ
    ดูแลด้วยความรักและความห่วงใย
    ต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้สูงอายุ
    หาความรู้หรืออบรม
   ผู้สูงอายุ....ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ลูกหลาน  แต่ว่าต้นไม้ใหญ่ที่เหี่ยวเฉาก็ต้องการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลานเช่นเดียวกัน 

  ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ

และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ
กล่าวเปิดงาน

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา


นศ.ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ฝากเพื่อนๆทุกคนให้หันไปมองผู้สูงอายุที่บ้านแล้วช่วยกันดูแลท่านด้วยนะครับ

1 ความคิดเห็น:

 1. แก้ไขด่วน
  -คำว่า"สัมมนา" ต้องเขียนอย่างนี้จึงจะถูก
  -คำว่า"จันทรเกษม"ด้วย ตรวจสอบก่อนส่งทุกครั้ง
  -ผลงานดีมาก ครอบคลุมเนื้อหา
  -ภาพประกอบสมบูรณ์
  ถือเป็น....ลูกศิษย์ที่มีความรับผิดชอบสูง สิ่งที่เรามีเป็นจุดเด่น เป็นผู้นำได้ ควรใช้จุดนี้ช่วยกันพัฒนาศักยภาพ นศ.ปี 4 ด้วย

  ตอบลบ